زال

زال

آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر

پس آگاهى آمد سوى شهریار که آمد ز ره زال…

بیشتر بخوانید »
زال

بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه

رسیدند خوبان بدرگاه کاخ بدست اندرون هر یک از گل…

بیشتر بخوانید »
زال

پاسخ دادن زال موبدان را

زمانى پر اندیشه شد زال زر بر آورد یال و…

بیشتر بخوانید »
زال

رفتن زال به نزد رودابه

چو خورشید تابنده شد ناپدید در حجره بستند و گم…

بیشتر بخوانید »
زال

هنر نمودن زال در پیش منوچهر

چو زال این سخنها بکرد آشکار از و شادمان شد…

بیشتر بخوانید »
زال

راى زدن زال با موبدان در کار رودابه

چو خورشید تابان بر آمد ز کوه برفتند گردان همه…

بیشتر بخوانید »
زال

پاسخ نامه سام از منوچهر

پس آن نامه سام پاسخ نوشت شگفتى سخنهاى فرّخ نوشت‏…

بیشتر بخوانید »
زال

نامه نوشتن زال نزدیک سام نمودن چگونگى کار

سپهبد نویسنده را پیش خواند دل آگنده بودش همه بر…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به نزدیک سام

همى راند دستان گرفته شتاب چو پرّنده مرغ و چو…

بیشتر بخوانید »
زال

راى زدن سام با موبدان بر کار زال

چو برخاست از خواب با موبدان یکى انجمن کرد با…

بیشتر بخوانید »