زال

زال

دلخوشى دادن سام سیندخت را

چو شد ساخته کار خود بر نشست چو گردى بمردى…

بیشتر بخوانید »
زال

پرسیدن همسر مهراب از دستان ویژگیهاى او را

چنان بد که مهراب روزى پگاه برفت و بیامد از…

بیشتر بخوانید »
زال

گفتارى در بخت زال در نزد ستاره‏شناسان

بفرمود تا موبدان و ردان ستاره‏شناسان و هم بخردان‏ کنند…

بیشتر بخوانید »