زال

زال

رفتن زال به رسولى نزد منوچهر

نویسنده را پیش بنشاندند ز هر در سخنها همى راندند…

بیشتر بخوانید »
زال

راى زدن رودابه با کنیزکان

و را پنج ترک پرستنده بود پرستنده و مهربان بنده…

بیشتر بخوانید »
زال

دلخوشى دادن سام سیندخت را

چو شد ساخته کار خود بر نشست چو گردى بمردى…

بیشتر بخوانید »