زال

زال

آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر

پس آگاهى آمد سوى شهریار که آمد ز ره زال…

بیشتر بخوانید »
زال

بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه

رسیدند خوبان بدرگاه کاخ بدست اندرون هر یک از گل…

بیشتر بخوانید »
زال

پاسخ دادن زال موبدان را

زمانى پر اندیشه شد زال زر بر آورد یال و…

بیشتر بخوانید »