شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

رزم ايرانيان و تورانيان

دیدن توس، سیاوش را به خواب

شبى داغ دل پر ز تیمار طوس بخواب اندر آمد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آگاهى یافتن کى‏خسرو از کار سپاه

ازان پس چو آمد بخسرو خبر که پیران شد از…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

شبیخون کردن ایرانیان

رسید این سگالش بگودرز و طوس سر سرکشان خیره گشت…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آمدن پیران از پى ایرانیان به کوه هماون

چو خورشید زان چادر قیرگون غمى شد بدرّید و آمد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

گرد کردن توران سپاه، کوه هماون را

ازین سان همى رفت روز و شبان پر از غم…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رفتن ایرانیان به کوه هماون

همه بازگشتند یک سر ز جنگ ز خویشان روان خسته…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

جادوى کردن تورانیان بر سپاه ایران

ز ترکان یکى بود بازور نام بافسون بهر جاى گسترده…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

دو دیگر جنگ ایرانیان و تورانیان

چو چرخ بلند از شبه تاج کرد شمامه پراگند بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

جنگ هومان با توس

باسپ عقاب اندر آورد پاى بر انگیخت آن بارگى را…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشتن توس ارژنگ را

یکى نامدارى بد ارژنگ نام بابر اندر آورده از جنگ…

بیشتر بخوانید »