شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

سیاوش

نامه سیاوش به کاوس‏

سیاوش در بلخ شد با سپاه یکى نامه فرمود نزدیک…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

لشگر کشیدن سیاوش‏

و زان پس خروشیدن ناى و کوس برآمد بیامد سپهدار…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

آگاهى یافتن کاوس از آمدن افراسیاب‏

بمهر اندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کار آگهان‏…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

بخشش جان سودابه خواستن سیاوش از پدر

چهارم بتخت کیى بر نشست یکى گرزه گاو پیکر بدست‏…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

گذشتن سیاوش بر آتش‏

پر اندیشه شد جان کاوس کى ز فرزند و سودابه…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

پرسیدن کاوس کار بچگان را

ازان پس نگه کرد کاوس شاه کسى را که کردى…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

چاره ساختن سودابه و زن جادو

چو دانست سودابه کو گشت خوار همان سرد شد بر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

فریب دادن سودابه کاوس را

بزد دست و جامه بدرّید پاک بناخن دو رخ را…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

رفتن سیاوش سدیگر بار در شبستان‏

نشست از بر تخت با گوشوار بسر بر نهاد افسرى…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

آمدن سیاوش دو دیگر بار به شبستان‏

بدین داستان نیز شب بر گذشت سپهر از بر کوهِ…

بیشتر بخوانید »