شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

سیاوش

آمدن سیاوش به نزد سودابه‏

یکى مرد بد نام او هیربد زدوده دل و مغز…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

دلدادگى سودابه بر سیاوش‏

بر آمد برین نیز یک روزگار چنان بد که سودابه…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

باز آمدن سیاوش از زابلستان‏

چو آمد بکاوس شاه آگهى که آمد سیاوش با فرّهى…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

زادن سیاوش از مادر

بسى بر نیآمد برین روزگار که رنگ اندر آمد بخرّم…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

داستان مادر سیاوش‏

چنین گفت موبد که یک روز طوس بدانگه که برخاست…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

داستان سیاوش‏

کنون اى سخن‏گوى بیدار مغز یکى داستانى بیآراى نغز سخن…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

پایان داستان سهراب : بازگشتن رستم به زابلستان‏

و زان جایگه شاه لشکر براند به ایران خرامید و…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

زارى کردن رستم بر سهراب‏

بفرمود رستم که تا پیش کار یکى جامه افگند بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

نوشدارو خواستن رستم از کاوس‏

بگودرز گفت آن زمان پهلوان کز ایدر برو زود روشن…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

کشته شدن سهراب به دست رستم‏

دگر باره اسپان ببستند سخت بسر بر همى گشت بد…

بیشتر بخوانید »