شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

خسرو و شيرين

کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را

ازان پس فزون شد بزرگى شاه که خورشید شد آن…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه یزدگرد به ماهوى سورى و به مرزبانان خراسان

دبیر جهان دیده را پیش خواند دل آگنده بودش همه…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

بخواب دیدن فردوسى دقیقى را

چنان دید گوینده یک شب بخواب که یک جام مى…

بیشتر بخوانید »
فریدون

پاسخ دادن شاه یمن جندل را

فرستاده شاه را پیش خواند فراوان سخن را بخوبى براند…

بیشتر بخوانید »
ایرج

گفتار اندر زادن دختر ایرج

بر آمد برین نیز یک چندگاه شبستان ایرج نگه کرد…

بیشتر بخوانید »
زال

آمدن زال به نزد مهراب کابلى

چنان بد که روزى چنان کرد راى که در پادشاهى…

بیشتر بخوانید »
زال

پژوهش کردن موبدان از زال

چنین گفت پس شاه گردن فراز کزین هر چه گفتید…

بیشتر بخوانید »
رستم

رزم کردن رستم با سه شاه و رها شدن کاوس از بند

دگر روز لشکر بیاراستند درفش از دو رویه بپیراستند بهاماوران…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

سخن گفتن پیران با سیاوش از فرنگیس

یکى روز پیران به به روزگار سیاوش را گفت کاى…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

اندرز کردن سیاوش فرنگیس را

سیاوش بدو گفت کان خواب من بجا آمد و تیره…

بیشتر بخوانید »