شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

خسرو پرویز

آگاهى شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو پرویز

چو بشنید بهرام کز روزگار چه آمد بران نامور شهریار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

جادو ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را

چو خورشید گردنده بى‏رنگ شد ستاره ببرج شباهنگ شد بفرمود…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن خاقان به گردیه ، خواهر بهرام و پاسخ آن

ازان پس چو خاقان بپردخت دل ز خون شد همه…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

داستان باربد رامشگر

همى هر زمان شاه برتر گذشت چو شد سال شاهیش…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

خواستن بزرگان از شیروى، مرگ خسرو و کشته شدن او به دست مهرهرمزد

هرانکس که بد کرد با شهریار شب و روز ترسان…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

گفتگوى ماهوى با رادوى موبد

چو ماهوى دل را برآورد گرد بدانست کو نیست جز…

بیشتر بخوانید »
متن کامل شاهنامه فردوسی

گفتار اندر ستایش سلطان محمود

کنون پادشاه جهان را ستاى برزم و ببزم و بدانش…

بیشتر بخوانید »
فریدون

پاسخ دادن فریدون پسران را

فریدون بدو پهن بگشاد گوش چو بشنید مغزش بر آمد…

بیشتر بخوانید »
منوچهر

پیروز نامه منوچهر نزد فریدون

بشاه آفریدون یکى نامه کرد ز مشک و ز عنبر…

بیشتر بخوانید »
زال

راى زدن زال با موبدان در کار رودابه

چو خورشید تابان بر آمد ز کوه برفتند گردان همه…

بیشتر بخوانید »