فردوسی

کتاب شناسی

معرفی شاهنامه از زبان فریدون جنیدی ( قسمت چهارم)

 مى‏دانیم که انورى و خاقانى تقریبا معاصر هم بودند و…

بیشتر بخوانید »
کتاب شناسی

معرفی شاهنامه از زبان فریدون جنیدی ( قسمت سوم )

تاریخ گردیزى تصریح دارد که در همان سال سیسد و…

بیشتر بخوانید »
کتاب شناسی

معرفی شاهنامه از زبان فریدون جنیدی ( قسمت دوم )

موبد ماهوى خورشید ازنیشابور، موبد ماخ یا موبد شاج به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن – تخلص فردوسی

فردوسى شهرت و تخلص ابوالقاسم منصور ابن حسن [حکیم ابوالقاسم…]،…

بیشتر بخوانید »