نقاش

نقاش

زندگی نامه مولانا عبد الله شیرازی

مولانا عبد الله شیرازی در تذهیب و ترتیب سر لوحها…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا قاسم بیک

مولانا قاسم بیک تبریزی صحاف بی بدل و مجلد بیی…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا کپک

مولانا کپک از هرات بود. عکس را خوب می ساخت.…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا محمد امین

مولانا محمد امین جدول کش مشهدی است. در تذهیب و…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا ندر علی قاطع

مولانا ندر علی قاطع از بدخشان است. به مشهد مقدس…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مظفر علی

مولانا مظفر علی خواهر زاده مولانا رستم علی است که…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا نظری قمی

مولانا نظری قمی نقاش بی بدل بوده. اوایل خدمت کاتبان…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه میر مصور

میر مصور اصل او از بدخشان است. اسمش منصور است…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه میر یحیی

میر یحیی از سادات صحیح النسب دارالسلطنه تبریز و مذهب…

بیشتر بخوانید »