کین سیاوش

کین سیاوش

کشته شدن پیلسم به دست رستم

بیامد ز قلب سپه پیلسم دلش پر ز خون کرده…

بیشتر بخوانید »
کین سیاوش

گریختن افراسیاب از رستم

چنین گفت با لشکر افراسیاب که بیدار بخت اندر آمد…

بیشتر بخوانید »
کین سیاوش

فرستادن افراسیاب خسرو را به ختن

چو خورشید برزد سر از کوهسار بگسترد یاقوت بر جویبار…

بیشتر بخوانید »