کین سیاوش

کین سیاوش

باز رفتن رستم به ایران زمین

تهمتن چو بشنید شرم آمدش برفتن یکى راى گرم آمدش‏…

بیشتر بخوانید »
کین سیاوش

آگاه شدن کاوس از کار سیاوش

چو آگاهى آمد بکاوس شاه که شد روزگار سیاوش تباه‏…

بیشتر بخوانید »
کین سیاوش

رسیدن رستم به نزد کاوس‏

پس آگاهى آمد سوى نیمروز بنزدیک سالار گیتى فروز که…

بیشتر بخوانید »