داستان بیژن و منیژه

به زندان افگندن افراسیاب بیژن را

بگرسیوز آنگه بفرمود شاه

که بند گران ساز و تاریک چاه‏

دو دستش بزنجیر و گردن بغل

یکى بند رومى بکردار مل(؟)

ببندش بمسمار آهنگران

ز سر تا بپایش ببند اندران‏

چو بستى نگون اندر افگن بچاه

چو بى‏بهره گردد ز خورشید و ماه‏

ببر پیل و آن سنگ اکوان دیو

که از ژرف دریاى گیهان خدیو

فگندست در بیشه چین ستان

بیاور ز بیژن بدان کین ستان‏

بپیلان گردون کش آن سنگ را

که پوشد سر چاه ارژنگ را

بیاور سر چاه او را بپوش

بدان تا بزارى بر آیدش هوش‏

بگرسیوز آنگه بفرمود شاه

که بند گران ساز و تاریک چاه‏

دو دستش بزنجیر و گردن بغل

یکى بند رومى بکردار مل(؟)

ببندش بمسمار آهنگران

ز سر تا بپایش ببند اندران‏

چو بستى نگون اندر افگن بچاه

چو بى‏بهره گردد ز خورشید و ماه‏

ببر پیل و آن سنگ اکوان دیو

که از ژرف دریاى گیهان خدیو

فگندست در بیشه چین ستان

بیاور ز بیژن بدان کین ستان‏

بپیلان گردون کش آن سنگ را

که پوشد سر چاه ارژنگ را

بیاور سر چاه او را بپوش

بدان تا بزارى بر آیدش هوش‏

و ز آنجا بایوان آن بى‏هنر

منیژه کز و ننگ یابد گهر

برو با سواران و تاراج کن

نگون بخت را بى‏سر و تاج کن‏

بگو اى بنفرین شوریده بخت

که بر تو نزیبد همى تاج و تخت‏

بننگ از کیان پست کردى سرم

بخاک اندر انداختى افسرم‏

برهنه کشانش ببر تا بچاه

که در چاه بین آنک دیدى بگاه‏

بهارش توى غمگسارش توى

درین تنگ زندان زوارش توى‏

خرامید گرسیوز از پیش اوى

بکردند کام بداندیش اوى‏

کشان بیژن گیو از پیش دار

ببردند بسته بران چاهسار

ز سر تا بپایش بآهن ببست

بر و بازوى و گردن و پاى و دست‏

بپولاد خایَسک آهنگران

فرو برد مسمارهاى گران‏

نگونش بچاه اندر انداختند

سر چاه را بند بر ساختند

و ز آنجا بایوان آن دخترش

بیاورد گرسیوز آن لشکرش‏

همه گنج و گوهر بتاراج داد

ازین بدره بستد بدان تاج داد

منیژه برهنه بیک چادرا

برهنه دو پاى و گشاده سرا

کشیدش دوان تا بدان چاهسار

دو دیده پر از خون و رخ جویبار

بدو گفت اینک ترا خان و مان

زوارى برین بسته تا جاودان‏

غریوان همى گشت بر گرد دشت

چو یک روز و یک شب برو بر گذشت‏

خروشان بیامد بنزدیک چاه

یکى دست را اندرو کرد راه‏

چو از کوه خورشید سر بر زدى

منیژه ز هر در همى نان چدى‏

همى گرد کردى بروز دراز

بسوراخ چاه آوریدى فراز

ببیژن سپردى و بگریستى

بران شور بختى همى زیستى‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن