داستان رستم و سهراب

پایان داستان سهراب : بازگشتن رستم به زابلستان‏

و زان جایگه شاه لشکر براند

به ایران خرامید و رستم بماند

بدان تا زواره بیاید ز راه

بدو آگهى آورد زان سپاه‏

چو آمد زواره سپیده دمان

سپه راند رستم هم اندر زمان‏

پس آنگه سوى زابلستان کشید

چو آگاهى از وى بدستان رسید

همه سیستان پیش باز آمدند

برنج و بدرد و گداز آمدند

چو تابوت را دید دستان سام

فرود آمد از اسپ زرّین ستام‏

تهمتن پیاده همى رفت پیش

دریده همه جامه دل کرده ریش‏

و زان جایگه شاه لشکر براند

به ایران خرامید و رستم بماند

بدان تا زواره بیاید ز راه

بدو آگهى آورد زان سپاه‏

چو آمد زواره سپیده دمان

سپه راند رستم هم اندر زمان‏

پس آنگه سوى زابلستان کشید

چو آگاهى از وى بدستان رسید

همه سیستان پیش باز آمدند

برنج و بدرد و گداز آمدند

چو تابوت را دید دستان سام

فرود آمد از اسپ زرّین ستام‏

تهمتن پیاده همى رفت پیش

دریده همه جامه دل کرده ریش‏

گشادند گردان سراسر کمر

همه پیش تابوت بر خاک سر

همى گفت زال اینت کارى شگفت

که سهراب گرز گران بر گرفت‏

نشانى شد اندر میان مهان

نزاید چنو مادر اندر جهان‏

همى گفت و مژگان پر از آب کرد

زبان پر ز گفتار سهراب کرد

چو آمد تهمتن به ایوان خویش

خروشید و تابوت بنهاد پیش‏

ازو میخ برکند و بگشاد سر

کفن زو جدا کرد پیش پدر

تنش را بدان نامداران نمود

تو گفتى که از چرخ بر خاست دود

مهان جهان جامه کردند چاک

به ابر اندر آمد سر گرد و خاک‏

همه کاخ تابوت بد سر بسر

غنوده بصندوق در شیر نر

تو گفتى که سام است با یال و سفت

غمى شد ز جنگ اندر آمد بخفت‏

بپوشید بازش بدیباى زرد

سر تنگ تابوت را سخت کرد

همى گفت اگر دخمه زرّین کنم

ز مشک سیه گردش آگین کنم‏

چو من رفته باشم نماند بجاى

و گرنه مرا خود جزین نیست راى‏

یکى دخمه کردش ز سمّ ستور

جهانى ز زارى همى گشت کور

چنین گفت بهرام نیکو سخن

که با مردگان آشنایى مکن‏

نه ایدر همى ماند خواهى دراز

بسیچیده باش و درنگى مساز

بتو داد یک روز نوبت پدر

سزد گر ترا نوبت آید بسر

چنین است و رازش نیامد پدید

نیابى بخیره چه جویى کلید

در بسته را کس نداند گشاد

بدین رنج عمر تو گردد بباد

یکى داستانست پر آب چشم

دل نازک از رستم آید بخشم‏

برین داستان من سخن ساختم

بکار سیاوش پرداختم‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن