بهرام گور

میل برآوردن بهرام گور بر مرز ایران و توران

بیاسود در مرو بهرام گور

چو آسوده شد شاه و جنگى ستور

ز تیزى روانش مدارا گزید

دلش راى رزم بخارا گزید

بیک روز و یک شب بآموى شد

ز نخچیر و بازى جهانجوى شد

بیامد ز آموى یک پاس شب

گذر کرد بر آب و ریگ فرب‏

چو خورشید روى هوا کرد زرد

بینداخت پیراهن لاژورد

زمانه شد از گرد چون پرّ چرغ

جهانجوى بگذشت بر ماى و مرغ‏

همه لشکر ترک بر هم زدند

ببوم و بدشت آتش اندر زدند

ستاره همى دامن ماه جست

پدر بر پسر بر همى راه جست‏

بیاسود در مرو بهرام گور

چو آسوده شد شاه و جنگى ستور

ز تیزى روانش مدارا گزید

دلش راى رزم بخارا گزید

بیک روز و یک شب بآموى شد

ز نخچیر و بازى جهانجوى شد

بیامد ز آموى یک پاس شب

گذر کرد بر آب و ریگ فرب‏

چو خورشید روى هوا کرد زرد

بینداخت پیراهن لاژورد

زمانه شد از گرد چون پرّ چرغ

جهانجوى بگذشت بر ماى و مرغ‏

همه لشکر ترک بر هم زدند

ببوم و بدشت آتش اندر زدند

ستاره همى دامن ماه جست

پدر بر پسر بر همى راه جست‏

ز ترکان هر انکس که بد پیش رو

ز پیران و خنجرگزاران نو

همه پیش بهرام رفتند خوار

پیاده پر از خون دلِ خاکسار

که شاها ردا و بلند اخترا

بر آزادگان جهان مهترا

گر ایدونک خاقان گنهکار گشت

ز عهد جهاندار بیزار گشت‏

بدستت گرفتار شد بى‏گمان

چو بشکست پیمان شاه جهان‏

تو خون سر بى‏گناهان مریز

نه خوب آید از نامداران ستیز

گر از ما همى باژ خواهى رواست

سر بى‏گناهان بریدن چراست‏

همه مرد و زن بندگان توایم

برزم اندر افگندگان توایم‏

دل شاه بهرام زیشان بسوخت

بدست خرد چشم خشمش بدوخت‏

ز خون ریختن دست گردان ببست

پر اندیشه شد شاه یزدان پرست‏

چو مهر جهاندار پیوسته شد

دل مرد آشفته آهسته شد

بر شاه شد مهتر مهتران

بپذرفت هر سال باژ گران‏

ازین کار چون کام او شد روا

ابا باژ بستد ز ترکان نوا

چو برگشت و آمد بشهر فرب

پر از رنگ رخسار و پر خنده لب‏

بر آسود یک هفته لشکر نراند

ز چین مهتران را همه پیش خواند

بر آورد میلى ز سنگ و ز گج

که کس را بایران ز ترک و خلج‏

نباشد گذر جز بفرمان شاه

همان نیز جیحون میانجى براه‏

بلشکر یکى مرد بد شمر نام

خردمند و با گوهر و راى و کام‏

مر او را بتوران زمین شاه کرد

سر تخت او افسر ماه کرد

همان تاج زرّینش بر سر نهاد

همه شهر توران بدو گشت شاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *