باب هفتم در عالم تربیت

باب هفتم در عالم تربیت

شبی دعوتی بود در کوی من

شبی دعوتی بود در کوی من ز هر جنس مردم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که از پارسایان یکی

شنیدم که از پارسایان یکی به طیبت بخندید با کودکی…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

تکش با غلامان یکی راز گفت

تکش با غلامان یکی راز گفت که این را نباید…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

به طفلی درم رغبت روزه خاست

به طفلی درم رغبت روزه خاست ندانستمی چپ کدام است…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

خرابت کند شاهد خانه کن

خرابت کند شاهد خانه کن برو خانه آباد گردان به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

طریقت شناسان ثابت قدم

طریقت شناسان ثابت قدم به خلوت نشستند جمعی به هم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

در این شهرباری به سمعم رسید

در این شهرباری به سمعم رسید که بازارگانی غلامی خرید…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی حدیثی کز او لب…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ گریبان دریدند وی را…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

سه کس را شنیدم که غیبت رواست

سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی…

بیشتر بخوانید »