باب هفتم در عالم تربیت

باب هفتم در عالم تربیت

پسر چون زده بر گذشتش سنین

پسر چون زده بر گذشتش سنین ز نا محرمان گو…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

مرا در نظامیه ادرار بود

مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

اگر پای در دامن آری چو کوه

اگر پای در دامن آری چو کوه سرت ز آسمان…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

کسی گفت حجّاج خون خواره ای است

کسی گفت حجّاج خون خواره ای است دلش همچو سنگ…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شبی دعوتی بود در کوی من

شبی دعوتی بود در کوی من ز هر جنس مردم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که از پارسایان یکی

شنیدم که از پارسایان یکی به طیبت بخندید با کودکی…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

تکش با غلامان یکی راز گفت

تکش با غلامان یکی راز گفت که این را نباید…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

به طفلی درم رغبت روزه خاست

به طفلی درم رغبت روزه خاست ندانستمی چپ کدام است…

بیشتر بخوانید »