بوستان سعدی

باب دوم در احسان

الا گر طلبکار اهل دلی

الا گر طلبکار اهل دلی ز خدمت مکن یک زمان…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

گره بر سر بند احسان مزن

گره بر سر بند احسان مزن که این زرق و…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در قناعت

یکی گربه در خانه ی زال بود

یکی گربه در خانه ی زال بود که برگشته ایام…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

یکی روبهی دید بی دست و پای

یکی روبهی دید بی دست و پای فرو ماند در…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

بنالید درویشی از ضعف حال

بنالید درویشی از ضعف حال بر تندرویی خداوند مال نه…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در قناعت

یکی طفل دندان برآورده بود

یکی طفل دندان برآورده بود پدر سر به فکرت فرو…

بیشتر بخوانید »