بوستان سعدی

باب دوم در احسان

ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد

ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد طلب ده درم سنگ فانید…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

یکی را کرم بود و قوت نبود

یکی را کرم بود و قوت نبود کفافش بقدر مروت…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در قناعت

شنیدم ز پیران شیرین سخن

شنیدم ز پیران شیرین سخن که بود اندر این شهر…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

یکی زهره ی خرج کردن نداشت

یکی زهره ی خرج کردن نداشت زرش بود و یارای…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

بزارید وقتی زنی پیش شوی

بزارید وقتی زنی پیش شوی که دیگر مَخر نان ز…

بیشتر بخوانید »
بوستان سعدی

کمال است در نفس مرد کریم

کمال است در نفس مرد کریم گرش زر نباشد چه…

بیشتر بخوانید »