بوستان سعدی

باب ششم در قناعت

یکی پر طمع پیش خوارزمشاه

یکی پر طمع پیش خوارزمشاه شنیدم که شد بامدادی پگاه…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

شنیدم که یک هفته ابن السبیل

شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

یکی سیرت نیک مردان شنو

یکی سیرت نیکمردان شنو اگر نیکبختی و مردانه رو که…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در قناعت

یکی را تب آمد ز صاحبدلان

یکی را تب آمد ز صاحبدلان کسی گفت شکر بخواه…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

اگر هوشمندی به معنی گرای

اگر هوشمندی به معنی گرای که معنی بماند ز صورت…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

کسی دید صحرای محشر به خواب

کسی دید صحرای محشر به خواب مس تفته روی زمین…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در قناعت

من از بصره آورده ام بس عجب

من از بصره آورده ام بس عجب حدیثی که شیرین…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

زبان دانی آمد به صاحبدلی

زبان دانی آمد به صاحبدلی که محکم فرومانده ام در…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

به ره بر یکی پیشم آمد جوان

به ره بر یکی پیشم آمد جوان بتگ در پیش…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در قناعت

شکم صوفیی را زبون کرد و فرج

شکم صوفیی را زبون کرد و فرج دو دینار بر…

بیشتر بخوانید »