بوستان سعدی

باب اول در عدل و تدبیر و رای

چه خوش گفت بازارگانی اسیر

چه خوش گفت بازارگانی اسیر چو گردش گرفتند دزدان به…

بیشتر بخوانید »
سرآغاز

حکایت

حکایت کنند از بزرگان دین حقیقت شناسان عین الیقین که…

بیشتر بخوانید »
سرآغاز

در مدح اتابک

اتابک محمد شه نیکبخت خداوند تاج و خداوند تخت جوان…

بیشتر بخوانید »
سرآغاز

در مدح بوبکر بن سعد بود

مرا طبع از این نوع خواهان نبود سر مدحت پادشاهان…

بیشتر بخوانید »
سرآغاز

در سبب نظم کتاب

در اقصای گیتی بگشتم بسی بسر بردم ایام با هر…

بیشتر بخوانید »
سرآغاز

در نعت پیامبر (ص)

کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم امام رسل،…

بیشتر بخوانید »
سرآغاز

سر آغاز

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

زبان دانی آمد به صاحبدلی

زبان دانی آمد به صاحبدلی که محکم فرومانده ام در…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

به ره بر یکی پیشم آمد جوان

به ره بر یکی پیشم آمد جوان بتگ در پیش…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در قناعت

شکم صوفیی را زبون کرد و فرج

شکم صوفیی را زبون کرد و فرج دو دینار بر…

بیشتر بخوانید »