باب چهارم در فوايد خاموشى

باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه

بازرگانى را هزار دینار خسارت افتاد . پسر را گفت…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت ترسم که بپرسند از آنچه ندانم

جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت که دانم عیب من چون من ندانى

یک روز جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی…

بیشتر بخوانید »