فریدون

فریدون

پیغام سلم و تور به نزدیک فریدون

گزیدند پس موبدى تیز ویر سخن‏گوى و بینا دل و…

بیشتر بخوانید »
فریدون

پاسخ دادن فریدون پسران را

فریدون بدو پهن بگشاد گوش چو بشنید مغزش بر آمد…

بیشتر بخوانید »
فریدون

آگاهى شدن سلم و تور از منوچهر

بسلم و بتور آمد این آگهى که شد روشن آن…

بیشتر بخوانید »
فریدون

پیام فرستادن پسران نزد فریدون

فرستاده آمد دلى پر سخن سخن را نه سر بود…

بیشتر بخوانید »
فریدون

فرستادن فریدون منوچهر را به جنگ تور و سلم

سپه چون بنزدیک ایران کشید همانگه خبر با فریدون رسید…

بیشتر بخوانید »
فریدون

گرفتن قارن دژ الانان را

بسلم آگهى رفت ازین رزمگاه و زان تیرگى کاندر آمد…

بیشتر بخوانید »