سیاوش

سیاوش

پیوگانى فرنگیس با سیاوش

چو خورشید از چرخ گردنده سر بر آورد برسان زرّین…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

زارى کردن فرنگیس پیش افراسیاب

فرنگیس بشنید رخ را بخست میان را بزنّار خونین ببست‏…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

کشورى دادن افراسیاب سیاوش را

بدین کار بگذشت یک هفته نیز سپهبد بیاراست بسیار چیز…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

کشته شدن سیاوش به دست گروى

بفرمود پس تا سیاوش را مر آن شاه بى‏کین و…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

سخن گفتن سیاوش با پیران از بودنیها

ازان بوم خرّم چو گشتند باز سیاوش همى بود با…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

غمگین شدن فرنگیس بر سیاوش بعد از کشته شدنش

چو از سرو بن دور گشت آفتاب سر شهریار اندر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

ساختن سیاوش شهر گنگ‏دژ

ز من بشنو از گنگ دژ داستان بدین داستان باش…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

رهانیدن پیران فرنگیس را

ز آخُر بیاورد پس پهلوان ده اسپ سوار آزموده جوان‏…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

فرستادن افراسیاب پیران را در کشورها

ببودند یک هفته زین گونه شاد ز شاهان گیتى گرفتند…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

رفتن کى‏خسرو به ایران زمین‏

چو آمد بنزدیک سر تیغ شست مده مى که از…

بیشتر بخوانید »