سیاوش

سیاوش

دیدن سیاوش افراسیاب را

پیاده بکوى آمد افراسیاب از ایوان میان بسته و پر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

باز آمدن گرسیوز به نزد سیاوش

بر آراست گرسیوز دام‏ساز دلى پر ز کین و سرى…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب

شبى با سیاوش چنین گفت شاه که فردا بسازیم هر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

نامه سیاوش به افراسیاب‏

دبیر پژوهنده را پیش خواند سخنهاى آگنده را برفشاند نخست…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

رفتن افراسیاب و سیاوش به شکار

بدان شاهزاده چنین گفت شاه که یک روز با من…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

آمدن افراسیاب به جنگ سیاوش

چو بشنید افراسیاب این سخن برو تازه شد روزگار کهن‏…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

به زن دادن پیران دختر خود را به سیاوش

سیاوش یکى روز و پیران بهم نشستند و گفتند هر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

خواب دیدن سیاوش

چهارم شب اندر بر ماهروى بخواب اندرون بود با رنگ…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

سخن گفتن پیران با سیاوش از فرنگیس

یکى روز پیران به به روزگار سیاوش را گفت کاى…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

اندرز کردن سیاوش فرنگیس را

سیاوش بدو گفت کان خواب من بجا آمد و تیره…

بیشتر بخوانید »