یزدگرد سوم

یزدگرد سوم

داد خواستن از یزدگرد

چنین داد خوانیم بر یزدگرد و گر کینه خوانیم ازین…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

بر تخت نشستن ماهوى سورى

کس آمد بماهوى سورى بگفت که شاه جهان گشت با…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

سپاه کشیدن بیژن به جنگ ماهوى سورى

چنین تا ببیژن رسید آگهى که ماهوى بگرفت تخت مهى‏…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

جنگ بیژن با ماهوى و کشته شدن ماهوى

چو بیژن سپه را همه راست کرد بایرانیان بر کمین…

بیشتر بخوانید »