شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

منوچهر

منوچهر

منوچهر یک هفته با درد بود دو چشمش پر آب…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن سیندخت از کار رودابه

میان سپهدار و آن سرو بن زنى بود گوینده شیرین…

بیشتر بخوانید »
کی کاووس

تاخته کردن افراسیاب بر ایران زمین

چو بسته شد آن شاه دیهیم جوى سپاهش بایران نهادند…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

بنا کردن سیاوش سیاوشگرد را

هیونى ز نزدیک افراسیاب چو آتش بیامد بهنگام خواب‏ یکى…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

اندر زادن کى‏خسرو

شبى قیرگون ماه پنهان شده بخواب اندرون مرغ و دام…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

پژوهش کردن بزرگان از بار بستن کى‏خسرو

همه پهلوانان ایران سپاه شگفتى فرو مانده از کار شاه‏…

بیشتر بخوانید »
کین سیاوش

آگاه شدن کاوس از کار سیاوش

چو آگاهى آمد بکاوس شاه که شد روزگار سیاوش تباه‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رفتن گستهم از پس لهاک و فرشیدورد

بپوشید گستهم درع نبرد ز گردان کرا دید پدرود کرد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کى‏خسرو

سپهدار توران از ان سوى جاج نشسته بآرام بر تخت…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن کى‏خسرو به پیش گنگ‏دژ

سیم هفته کى‏خسرو آمد بگنگ شنید آن غوغاى و آواى…

بیشتر بخوانید »