شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

خسرو پرویز

نواختن خسرو پرویز خراد را

چو خرّاد برزین بخسرو رسید بگفت آن کجا کرد و…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

داستان ساختن خسرو تاک‏دیس را

کنون داستان گوى در داستان ازان یک دل و یک…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

پادشاهى شیرویه

چو شیروى بنشست بر تخت ناز بسر بر نهاد آن…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

برانگیختن ماهوى سورى بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب

یکى پهلوان بود گسترده کام نژادش ز طرخان و بیژن…

بیشتر بخوانید »