شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

خسرو پرویز

نامه نوشتن گردیه به برادر

چو پیروز شد سوى ایران کشید بر شهریار دلیران کشید…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

در بیدادى کردن خسرو و ناسپاسى سپاه او

بدان نامور تخت و جاى مهى بزرگى و دیهیم شاهنشهى‏…

بیشتر بخوانید »
فرایین

تخت ستدن گراز

فرایین چو تاج کیان بر نهاد همى گفت چیزى که…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

بر تخت نشستن ماهوى سورى

کس آمد بماهوى سورى بگفت که شاه جهان گشت با…

بیشتر بخوانید »