شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

خسرو پرویز

آگاه یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن خان و مان قلون

چو بشنید خاقان که بهرام را چه آمد بروى از…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پاسخ نامه قیصر از خسرو پرویز

چو یک ماه شد نامه پاسخ نوشت سخنهاى با مغز…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

گریستن شیرویه

چو بشنید شیروى بگریست سخت دلش گشت ترسان ازان تاج…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوى سورى، او را

و زان جایگه برکشیدند کوس ز بست و نشاپور شد…

بیشتر بخوانید »