شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

انوشیروان

سپاه کشیدن نوشین روان به جنگ قیصر روم

چو بر خواند آن نامه را شهریار بر آشفت با…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

نامه خاقان چین به نزد نوشین روان

ز لشکر سخنگوى ده برگزید که دانند گفتار دانا شنید…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

سخن پرسیدن موبد از کسرى

یکى پیر بد پهلوانى سخن بگفتار و کردار گشته کهن‏…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

خشم گرفتن نوشین روان بر بزرگمهر و بند فرمودنش

چنان بد که کسرى بدان روزگار برفت از مداین ز…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

آمدن خاقان به نزدیک هرمزد شاه

چو خاقان بیامد بنزدیک شاه ابا گنج دیرینه و با…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

اندر دیدن بهرام چوبینه، بخت خود را

چنین تا دو هفته برین برگذشت سپهبد ز ایوان بیامد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه

چو شب دامن تیره اندر کشید سپیده ز کوه سیه…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آمدن خسرو به بوم روم

چو بگذشت لشکر بران تازه بوم بتندى همى راند تا…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

بازگشتن نیاتوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم

بخرّاد بر زین بفرمود شاه که رو عرض گه ساز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

در انگیزه خراب شدن شهر رى

برآمد برین روزگارى دراز نبد گردیه را بچیزى نیاز چنین…

بیشتر بخوانید »