شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

بوزرجمهر

خواب دیدن نوشین روان و به درگاه آمدن بزرگمهر

نگر خواب را بیهده نشمرى یکى بهره دانى ز پیغمبرى‏…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دادن او

شدند اندران موبدان انجمن ز هر در پژوهنده و راى…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن ساوه شاه پیغام دیگر به بهرام چوبینه

دگر باره گردى زبان آورى فریبنده مردى ز دشت هرى‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن هرمزد آیین گشسب را به جنگ بهرام و کشته شدن او

بآیین گشسب آن زمان شاه گفت که از راى دوریم…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پوزش پدر خواستن خسرو

چو پنهان شد آن چادر آبنوس بگوش آمد از دور…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پیمان نامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر

چو آن نامه نزدیک خسرو رسید ز پیوستن آگاهى نو…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نواختن خسرو پرویز خراد را

چو خرّاد برزین بخسرو رسید بگفت آن کجا کرد و…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

داستان ساختن خسرو تاک‏دیس را

کنون داستان گوى در داستان ازان یک دل و یک…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

پادشاهى شیرویه

چو شیروى بنشست بر تخت ناز بسر بر نهاد آن…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

برانگیختن ماهوى سورى بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب

یکى پهلوان بود گسترده کام نژادش ز طرخان و بیژن…

بیشتر بخوانید »