امپراتوری هخامنشیان

حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

استحکامات بابل

نبوکه نصر – بخت نصر – که در نوشته یهودیان…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

کارهای نبوئه ئید

نبونه ئید و یارانش در خواب بودند و پیشرفت های…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

علل جنگ با بابل

سالهایی که سردار کار آزموده و جنگاور پارس در سرزمین…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

نتیجه حمله به ایران خاوری

به گمان من – شاهپور شهبازی – بدین پرسش که…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

علل حمله کورش به شرق

در مورد اینکه چه عللی کورش را وادار به لشکرکشی…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

تاریخ لشکر کشی به خاور ایران

از این اشاره های روشن میتوان نتیجه گرفت که کورش…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

اشارات هرودتوس در باره لشکر کشی به سرزمین های خاوری

هرودتوس گوید : هنگامی که کورش از گشودن ساردیس فارغ…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

گشودن سرزمین های خاوری

از سنگنوشته های داریوش بزرگ در بیستون بر میاید که…

بیشتر بخوانید »
کورش

نتیجه های پیروزی بر یونانیان آسیا

یک ان که چون نخستین برخورد ایرانیان و یونانیان به…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

پیروزی های هارپاکوس بر یونانیان آسیا

چندی نگذشت که بازارس بیمار شد و درگذشت و سپهبد…

بیشتر بخوانید »