گلستان سعدی

باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت دوستی با پیلبانا

دو کس را حسرت از دل نرود و پای تغابن…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت همسایه

حق جل و علا می بیند و می پوشد و…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت مرد بی مروت

مرد بی مروت زن است و عابد با طمع رهزن…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت زمین

زمین را ز آسمان نثار است و آسمان را از…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت دسترنج خویش

خلعت سلطان اگر چه عزیز است جامه خلقان خود بعزت…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت ارادت

ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی فرو آرد…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت اندر نعمت

در انجیل آمده است که ای فرزند آدم گر توانگری…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت یکی پند

هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت آهن به معجز موم

هر آنچه دانی که هر آینه معلوم تو گردد. به…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت اولوالالباب

خلاف راه صواب است و عکس رای اولوالالباب ، دارو…

بیشتر بخوانید »