گلستان سعدی

باب اول در عبرت پادشاهان

حکایت یکی از وزرا

یکی از وزرا به زیر دستان رحم کردی و صلاح…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت من آنم که من دانم

یکى از بزرگان را به محفلی اندر همی ستودند و…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت من بنده حضرت کریمم

دیدم گل تازه چند دسته برگنبدی از گیاه رسته گفتم…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت بندگان محمود

تنی چند از بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در عشق و جوانى

حکایت دیر آمدى اى نگار سرمست

یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت : کجایی…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در ناتوانى و پيرى

حکایت پیرمرد

پیرمردی را گفتند : چرا زن نکنی ؟ گفت :…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در تاءثير تربيت

حکایت بیار آنچه دارى ز مردى و زور

سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عبرت پادشاهان

حکایت یکی از پسران هارون الرشید

یکی از پسران هارون الرشید پیش پدر باز آمد خشم…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت یکى از صلحای لبنان

یکى از صلحای لبنان که مقامات او میان عرب به…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت که دست کرم به ز بازوى زور

حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است…

بیشتر بخوانید »