گلستان سعدی

باب هفتم در تاءثير تربيت

حکایت جور استاد به ز مهر پدر

معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترشروی ، تلخ گفتار…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در تاءثير تربيت

جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی

یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلی…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عبرت پادشاهان

حکایت هارون الرشید

هارون الرشید را چون بر سرزمین مصر، مسلم شد گفت…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت چون به سختى در بمانى تن به عجز اندر مده

درویشی را ضرورتی پیش آمد، گلیمى را از خانه یکى…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت گر تو قرآن بدین نمط خوانی ببرى رونق مسلمانى

ناخوش آوازى به بانگ بلند قرآن همی خواند . صاحبدلی…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در عشق و جوانى

حکایت خرقه پوشی

خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود . یکی…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در تاءثير تربيت

حکایت چو دخلت نیست ، خرج آهسته تر کن

پارسازاده ای را نعمت بی کران از ترکه عمان بدست…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت مال از بهر آسایش عمر ست نه عمر از بهر گرد کردن مال

مال از بهر آسایش عمر ست نه عمر از بهر…

بیشتر بخوانید »