اسفندیار

اسفندیار

کشتن اسفندیار کهرم را

چو ماه از بر تخت سیمین نشست سه پاس از…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

فرستادن اسفندیار بهمن را به نزد رستم

بفرمود تا بهمن آمدش پیش ورا پندها داد ز اندازه…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

کشته شدن پسران اسفندیار از دست زواره و فرامرز

بدانگه که رزم یلان شد دراز همى دیر شد رستم…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

نامه نوشتن اسفندیار به گشتاسپ و پاسخ او

دبیر جهان دیده را پیش خواند ازان چاره و جنگ…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

رسیدن بهمن به نزد زال

سخنهاى آن نامور پیشگاه چو بشنید بهمن بیامد براه‏ بپوشید…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

گریختن رستم به بالاى کوه

کمان بر گرفتند و تیر خدنگ ببردند از روى خورشید…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

بازگشتن اسفندیار نزد گشتاسپ

چو آن نامه بر خواند اسفندیار ببخشید دینار و بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پیام دادن بهمن رستم را

یکى کوه بد پیش مرد جوان برانگیخت آن باره را…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

سگالش رستم با خویشان

و زان روى رستم بایوان رسید مر او را بران…

بیشتر بخوانید »