اسفندیار

هفت خوان اسفندیار

خوان دوم کشتن اسفندیار شیران را

غم آمد همه بهره گرگسار ز گرگان جنگى و اسفندیار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

بازگشتن بهمن

ز رستم چو بشنید بهمن سخن روان گشت با موبد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

بازگشتن رستم به جنگ اسفندیار

سپیده همانگه ز که بر دمید میان شب تیره اندر…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان سوم کشتن اسفندیار اژدها را

بفرمود تا پیش او گرگسار بیامد بد اندیش و بد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

رسیدن رستم و اسفندیار با یکدیگر

بفرمود کاسپ سیه زین کنید ببالاى او زین زرّین کنید…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

تیر انداختن رستم اسفندیار را به چشم

بدانست رستم که لابه بکار نیاید همى پیش اسفندیار کمان…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را

از آن کار پر درد شد گرگسار کجا زنده شد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانى

چو رستم برفت از لب هیرمند پر اندیشه شد نامدار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

اندرز کردن اسفندیار رستم را

چنین گفت با رستم اسفندیار که اکنون سر آمد مرا…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را

جهانجوى پیش جهان آفرین بمالید چندى رخ اندر زمین‏ بران…

بیشتر بخوانید »