رستم

رستم

گریختن افراسیاب از رزمگاه‏

تهمتن برانگیخت رخش از شتاب پس پشت جنگ آور افراسیاب‏…

بیشتر بخوانید »