رستم

داستان رستم و سهراب

رسیدن سهراب به دژ سپید

جهانجوى چون نامه شاه خواند ازان جایگه تیز لشکر براند…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

فرستادن افراسیاب بارمان و هومان را به نزدیک سهراب‏

خبر شد بنزدیک افراسیاب که افگند سهراب کشتى بر آب‏…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

زادن سهراب از مادرش تهمینه‏

چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه یکى پورش آمد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم‏

چو یک بهره از تیره شب در گذشت شباهنگ بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

آمدن رستم به شهر سمنگان‏

چو نزدیک شهر سمنگان رسید خبر زو بشاه و بزرگان…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

آمدن رستم به نخجیرگاه‏

ز گفتار دهقان یکى داستان بپیوندم از گفته باستان‏ ز…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

آغاز داستان سهراب‏

اگر تند بادى براید ز کنج بخاک افگند نارسیده ترنج‏…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان هفتم کشتن رستم دیو سپید را

و زان جایگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان ششم جنگ رستم و ارژنگ دیو

بخفت آن زمان رستم جنگجوى چو خورشید تابنده بنمود روى‏…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان پنجم گرفتار شدن اولاد به دست رستم‏

و زان جا سوى راه بنهاد روى چنانچون بود مردم…

بیشتر بخوانید »