بهرام چوبینه

بهرام چوبینه

میخ درم زدن بهرام به نامه خسرو پرویز

چو برزد سنان آفتاب بلند شب تیره گشت از درفشش…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پیام فرستادن ساوه شاه نزد بهرام چوبینه

و زان پس فرستاد مرد کهن بنزدیک بهرام چیره سخن‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

نامه نوشتن بهرام نزد هرمزد و گریختن خسرو پرویز از پیش پدر

یکى نامه بنوشت با باد و دم سخن گفت هر…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن ساوه شاه پیغام دیگر به بهرام چوبینه

دگر باره گردى زبان آورى فریبنده مردى ز دشت هرى‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن هرمزد آیین گشسب را به جنگ بهرام و کشته شدن او

بآیین گشسب آن زمان شاه گفت که از راى دوریم…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پاسخ دادن بهرام چوبینه، ساوه شاه را

فرستاده گفت و سپهبد شنید بپاسخ سخن تیره آمد پدید…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پند دادن گردیه، برادر خود- بهرام- را

چو خواهرش بشنید کامد ز راه برادرش پر درد زان…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

خواب دیدن بهرام چوبینه و سپاه آراستن

چو بهرام در خیمه تنها بماند فرستاد و ایرانیان را…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

بردن بهرام سیاوش بندوى را پیش بهرام چوبینه

چو روى زمین گشت خورشید فام سخن گوى بندوى بر…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

رزم کردن بهرام چوبینه با ساوه شاه

چنین گفت پس با سپه ساوه شاه که از جادوى…

بیشتر بخوانید »