بهرام چوبینه

بهرام چوبینه

کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه

چو شب دامن تیره اندر کشید سپیده ز کوه سیه…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

گرفتن بهرام چوبینه، آیین پادشاهى

دگر روز چون سیمگون گشت راغ پدید آمد آن زرد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشتن دد، دختر خاقان را

چو چندى بر آمد برین روزگار شب و روز آسایش…

بیشتر بخوانید »