بهرام چوبینه

بهرام چوبینه

رزم کردن بهرام چوبینه با ساوه شاه

چنین گفت پس با سپه ساوه شاه که از جادوى…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

سگالش ایرانیان و بهرام از بهر پادشاهى و بر تخت نشاندن، او را

چو خورشید خنجر کشید از نیام پدید آمد آن مُطرف…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشتن بهرام چوبینه، جادوى را

چو بگذشت زان روز بد به زمان ندیدند زنده یکى…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

بر تخت نشستن بهرام چوبینه

چو پیدا شد آن چادر قیرگون درفشان شد اختر بچرخ…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن بهرام چوبینه، پیروز نامه را با سر ساوه شاه نزد هرمزد

شب تیره چون زلف را تاب داد همان تاب او…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

گریختن بندوى از بند بهرام

همى بود بندوى بسته چو یوز بزندان بهرام هفتاد روز…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

رزم بهرام چوبینه با پرموده پسر ساوه شاه و گریختن پرموده به آوازه دژ

ازو چون بپرموده شد آگهى که جوید همى تخت شاهنشهى‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

آگاه شدن بهرام چوبینه از بازگشتن خسرو و نامه نوشتن به سرداران ایران

چو آمد ببهرام زین آگهى که تازه شد آن فرّ…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پناه خواستن پرموده از بهرام چوبینه

چنین گفت زان پس که سامان جنگ کنون نیست در…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسرو پرویز

بیامد بنزدیک چوبینه مرد شنیده سخنها همه یاد کرد چو…

بیشتر بخوانید »