بهرام گور

بهرام گور

نشاندن بزرگان، خسرو را به تخت

چو در دخمه شد شهریار جهان ز ایران برفتند گریان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با چهار خواهران

دگر هفته با موبدان و ردان بنخچیر شد شهریار جهان‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

فرستادن بهرام گور، برادر خود نرسى را به خراسان و خواندن پیش تخت خویش

بنرسى چنین گفت یک روز شاه کز ایدر برو با…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور

پس آگاه شد شنگل از کار شاه ز دختر که…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آگاهى یافتن بهرام‏گور از مردن پدرش

پس آگاهى آمد ببهرام گور که از چرخ شد تخت…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

یافتن بهرام گور، گنج جمشید را

دگر هفته آمد بنخچیرگاه خود و موبدان و ردان سپاه‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پرسش و پاسخ فرستاده رومى با موبدان ایران

سپهبد فرستاده را پیش خواند بران نامور پیشگاهش نشاند چو…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بازگشتن شنگل از ایران به هندوستان

بیامد ز میدان چو تیر از کمان بر دختر خویش…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نامه نوشتن ایرانیان به منذر و پاسخ آن

چو ایرانیان آگهى یافتند یکایک سوى چاره بشتافتند چو گشتند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

رفتن بهرام گور به نخجیر و خواستن دختران برزین دهقان

بروز سدیگر برون رفت شاه ابا لشکر و ساز نخچیر…

بیشتر بخوانید »