شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

گشتاسب

کشتن گشتاسب گرگ را

چو نزدیک شد بیشه و جاى گرگ بپیچید میرین و…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

بازگشتن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسپ

سخن چون بسر برد شاه زمین سیه پیل را خواند…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

آمدن جاماسپ نزد اسفندیار

بدان روزگار اندر اسفندیار بدشت اندرون بد ز بهر شکار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

فرستادن گشتاسپ اسفندیار را بار دیگر به جنگ افراسیاب

ازان پس بیامد بپرده سراى ز هر گونه انداخت با…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پیام دادن بهمن رستم را

یکى کوه بد پیش مرد جوان برانگیخت آن باره را…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

سگالش رستم با خویشان

و زان روى رستم بایوان رسید مر او را بران…

بیشتر بخوانید »
بهمن

در بند انداختن بهمن زال را

چو آمد بنزدیکى هیرمند فرستاده‏یى بر گزید ارجمند فرستاد نزدیک…

بیشتر بخوانید »
دارای

رزم دارا با اسکندر و شکست یافتن او

چو خورشید برزد سر از کوه و راغ زمین شد…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پاسخ کید به نامه اسکندر و نمایاندن چهار چیز شگفت

چو نامه بر کید هندى رسید فرستاده پادشا را بدید…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پند دادن قیدافه اسکندر را

بخندید قیدافه از کار اوى ازان مردى و تند گفتار…

بیشتر بخوانید »