شهریار

گزیده اشعار شهریار

هفتاد سالگی

سنین عمر به هفتاد میرسد ما را خدای من که…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غزل یا لغز

بلبل عشقم و از آن گل خندان گویم سخن از…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جمال بقیت اللهی

سپاه صبح زد از ماه خیمه تا ماهی ستاره، کوکبه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ناله ناکامی

بروای ترک که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

شاهد گمراه

راه گم کرده و با رویی چو ماه آمده ای…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جرس کاروان

از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

پری و فروغ

ز دریچه های چشمم نظری به ماه داری چه بلند…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

گدا پادشاه کن

ای طلعت توخنده به خورشید و ماه کن زلف تو…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ملال محبت

گاهی گر از ملال محبت برانمت دوری چنان مکن که…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

افسانه روزگار

قمار عاشقان بردی ندارد از نداران پرس کس از دور…

بیشتر بخوانید »