جشن های ایرانیان

جشن های ایرانیان

گاوگیل

در پایان روز پانزدهم دی ماه، یعنی روز دی بمهر…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

بتیکان، دیبگان

روز پانزدهم از هر ماه دی بمهر نام دارد. به…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن فروردگان

فروردگان عبارت است از پنج روز پایان اسفند و پنجه…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن آبانگان

در کتاب های دبستان مازدیسنی وبرهان اطع روز دهم از…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن خزان

گویا دوجشن تحت عموان خزان برگزار میشد.جشن خزان نخستین و…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن امردادگان

امرداد نام ششمین وو به عبارتی هفتمین وآخرین امشاسپندان است.…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

شهریور جشن

روز چهارم از هر ماه شهریور نام دارد. این واژه…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

پنجه بزرگ و کوچک

در کیش مزدیسنا دو پنجه وجود دارد ه هر کدام…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن بهمنگان یا بهمنجه

جشن بهمنگان که در روز دوم بهمن ماه برگزار میشود…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن جاوید

انگیزه اصلی به پا داشتن جشن جاوید در ارتش برای…

بیشتر بخوانید »