بهمن

بهمن

سپردن گشتاسپ شاهى به بهمن و مردن

چو شد روزگار تهمتن بسر بپیش آورم داستانى دگر چو…

بیشتر بخوانید »
بهمن

کین‏خواستن بهمن از بهر خون اسفندیار

چو بهمن بتخت نیا بر نشست کمر بر میان بست…

بیشتر بخوانید »
بهمن

در بند انداختن بهمن زال را

چو آمد بنزدیکى هیرمند فرستاده‏یى بر گزید ارجمند فرستاد نزدیک…

بیشتر بخوانید »
بهمن

رزم فرامرز با بهمن و کشته شدن او

غمى شد فرامرز در مرز بست ز درد نیا دست…

بیشتر بخوانید »
بهمن

رها کردن بهمن زال را و بازگشتن به ایران

گرامى پشوتن که دستور بود ز کشتن دلش سخت رنجور…

بیشتر بخوانید »
بهمن

به زنى گرفتن بهمن هماى را و جانشین کردنش

پسر بد مر او را یکى همچو شیر که ساسان…

بیشتر بخوانید »