کیخسرو

رزم ايرانيان و تورانيان

رزم ایرانیان و تورانیان به انبوه

و زان پس ز ایران سپه کرّ ناى برآمد دم…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

پاسخ پیام پیران از افراسیاب

بفرمود تا بازگردد بجاى سوى نامور بنده کدخداى‏ چنین پاسخ…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

یارى خواستن پیران از افراسیاب

چو این کرده شد نزد افراسیاب نوندى برافگند هنگام خواب‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

پاسخ نامه پیران از گودرز

چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه نویسنده را خواند سالار…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتى خواستن

بپیران رسید آگهى زین سخن که سالار ایران چه افگند…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سپاه آراستن خسرو

چو از پیش خسرو برون شد هجیر سپهبد همى راى…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

پاسخ نامه گودرز از خسرو

دبیر خردمند را پیش خواند سخنهاى بایسته با او براند…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

یارى خواستن گودرز از خسرو

نویسنده نامه را خواند و گفت بر آورد خواهم نهان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

شبیخون کردن نستهین و کشته شدن او

و ز اندوه پیران بر آورد خشم دل از درد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن هومان به دست بیژن

جگر خسته هومان بیامد چو زاغ سیه گشته از درد…

بیشتر بخوانید »