باب دوم در اخلاق پارسايان

باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت پادشاه پارسا

پادشاهى پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت درویش صفت باش و کلاه تترى دار

یکى از جمله ی صالحان بخواب دید مر پادشاهى را…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت یکی از بزرگان

یکی از بزرگان گفت : پارسایی را چه گویی در…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت نه بر اشترى سوارم ، نه چو خر به زیر بارم

پیاده ای سر و پا برهنه با کارونان حجاز از…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت من نگویم که طاعتم بپذیر

درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت وقتی که خدا فراموش می کنم

پادشاهی پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت عبدالقادر گیلانى

عبدالقادر گیلانى را رحمه الله علیه ، در حرم کعبه…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت نرود میخ آهنین بر سنگ

کاروانی در زمین یونان بزدند و ننعمت بی قیاس ببردند…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت دزدی به خانه ی پارسایی درآمد

دزدی به خانه ی پارسایی درآمد. چندان که جست چیزی…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در اخلاق پارسايان

حکایت بنى آدم سرشت از خاک دارد

یکی از صاحبدلان زورآزمایی را دیدم . بهم برآمده و…

بیشتر بخوانید »