فرخ زاد

فرخ زاد

پادشاهى فرخ زاد

ز جهرم فرخ زاد را خواندند بران تخت شاهیش بنشاندند…

بیشتر بخوانید »