اسکندر

اسکندر

آمدن اسکندر به فرستادگى خویش نزد دارا

سکندر چو بشنید کامد سپاه پذیره شدن را بپیمود راه‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

نامه اسکندر به فور هندى

ز میلاد چون باد لشکر براند بقنّوج شد گنجش آنجا…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رسیدن اسکندر به شهر نرم‏پایان و کشتن اژدها

چو نزدیکى نرم پایان رسید نگه کرد و مردم بى‏اندازه…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

شیون کردن مادر و زن اسکندر بر او

ازان پس بیامد دوان مادرش فراوان بمالید رخ بر برش‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

نامه نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران

ز کرمان کس آمد سوى اصفهان بجایى که بودند ز…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پاسخ دادن فور هندى به نامه اسکندر

چو آن نامه بر خواند فور سترگ بر آشفت زان…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

دیدن اسکندر شگفتیها به شهر هروم

همى رفت با نامداران روم بدان شارستان شد که خوانى…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پادشاهى اسکندر چهارده سال بود

سکندر چو بر تخت بنشست گفت که با جان شاهان…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

سپاه آراستن اسکندر به رزم فور

چو پاسخ بنزد سکندر رسید هم انگه ز لشکر سران…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

سپاه به باختر راندن اسکندر

بپرسید هر چیز و دریا بدید و زان روى لشکر…

بیشتر بخوانید »