اسکندر

اسکندر

مردن فیلیپوس و بر تخت نشستن اسکندر

بمرد اندران چند گه فیلقوس بروم اندرون بود یک چند…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

آزمودن اسکندر جام کید را

ازان پس بفرمود کان جام زرد بیارند پر کرده از…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رفتن اسکندر به زمین حبش

و زان جایگه رفت خورشیدفش بیامد دمان تا زمین حبش‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

شیون فرزانگان بر اسکندر

چو آمد سکندر باسکندرى جهان را دگر گونه شد داورى‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

آمدن اسکندر به فرستادگى خویش نزد دارا

سکندر چو بشنید کامد سپاه پذیره شدن را بپیمود راه‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

نامه اسکندر به فور هندى

ز میلاد چون باد لشکر براند بقنّوج شد گنجش آنجا…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رسیدن اسکندر به شهر نرم‏پایان و کشتن اژدها

چو نزدیکى نرم پایان رسید نگه کرد و مردم بى‏اندازه…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

شیون کردن مادر و زن اسکندر بر او

ازان پس بیامد دوان مادرش فراوان بمالید رخ بر برش‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

نامه نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران

ز کرمان کس آمد سوى اصفهان بجایى که بودند ز…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پاسخ دادن فور هندى به نامه اسکندر

چو آن نامه بر خواند فور سترگ بر آشفت زان…

بیشتر بخوانید »