خسرو پرویز

خسرو پرویز

گفتگوى قیصر با فیلسوفان

ز بیگانه قیصر بپرداخت جاى پر اندیشه بنشست با رهنماى‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را

چو آگاهى آمد بشاه بزرگ که از بیشه بیرون خرامید…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

زادن شیرویه ، پسر خسرو به مرغوا

چو بر پادشاهیش شد پنج سال بگیتى نبودش سراسر همال‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را

ازان پس فزون شد بزرگى شاه که خورشید شد آن…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پادشاهى خسرو پرویز

چو گستهم و بندوى بآذر گشسب فگندند مردى سبک بر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پیش بینى مرد اخترشناس به قیصر

چو قیصر نگه کرد و نامه بخواند ز هر گونه…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه

و زان روى بهرام شد تا بمرو بیاراست لشکر چو…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن خسرو به قیصر و پاسخ قیصر و خواستن او دار مسیح

بقیصر یکى نامه فرمود شاه که بر نِه سزاوار شاهى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

بر تخت نشستن خسرو

چو خسرو نشست از بر تخت زر برفتند هر کس…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن قیصر به خسرو پرویز دیگر بار

هم آنگه یکى نامه بنوشت زود بران آفرین آفرین بر…

بیشتر بخوانید »