خسرو پرویز

خسرو پرویز

بر تخت نشستن خسرو

چو خسرو نشست از بر تخت زر برفتند هر کس…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن قیصر به خسرو پرویز دیگر بار

هم آنگه یکى نامه بنوشت زود بران آفرین آفرین بر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آگاه یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن خان و مان قلون

چو بشنید خاقان که بهرام را چه آمد بروى از…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پاسخ نامه قیصر از خسرو پرویز

چو یک ماه شد نامه پاسخ نوشت سخنهاى با مغز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پوزش پدر خواستن خسرو

چو پنهان شد آن چادر آبنوس بگوش آمد از دور…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پیمان نامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر

چو آن نامه نزدیک خسرو رسید ز پیوستن آگاهى نو…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نواختن خسرو پرویز خراد را

چو خرّاد برزین بخسرو رسید بگفت آن کجا کرد و…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

داستان ساختن خسرو تاک‏دیس را

کنون داستان گوى در داستان ازان یک دل و یک…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آگاهى شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو پرویز

چو بشنید بهرام کز روزگار چه آمد بران نامور شهریار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

جادو ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را

چو خورشید گردنده بى‏رنگ شد ستاره ببرج شباهنگ شد بفرمود…

بیشتر بخوانید »