خسرو پرویز

خسرو پرویز

پاسخ نامه خسرو از قیصر

دبیر جهان دیده را پیش خواند بران پیشگاه بزرگى نشاند…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

سپاه آراستن خاقان چین

ازان پس چو بشنید بهرام گرد کز ایران بخاقان کسى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

بخش کردن خسرو پادشاهى خود و سپاه فرستادن به مرزهاى ایران

از ان پس چو گسترده شد دست شاه سراسر جهان…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

پند دادن بزرگان، خسرو را

چو آگاهى آمد ز خسرو براه بنزد بزرگان و نزد…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گفتگوى قیصر با فیلسوفان

ز بیگانه قیصر بپرداخت جاى پر اندیشه بنشست با رهنماى‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را

چو آگاهى آمد بشاه بزرگ که از بیشه بیرون خرامید…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

زادن شیرویه ، پسر خسرو به مرغوا

چو بر پادشاهیش شد پنج سال بگیتى نبودش سراسر همال‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را

ازان پس فزون شد بزرگى شاه که خورشید شد آن…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پادشاهى خسرو پرویز

چو گستهم و بندوى بآذر گشسب فگندند مردى سبک بر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پیش بینى مرد اخترشناس به قیصر

چو قیصر نگه کرد و نامه بخواند ز هر گونه…

بیشتر بخوانید »