خسرو پرویز

خسرو پرویز

رسیدن خسرو پرویز با بهرام چوبینه به همدیگر

رسیدند بهرام و خسرو بهم گشاده یکى روى و دیگر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گزارش کردن خراد بر کیش هندوان

بدو گفت قیصر که جاوید زى که دستور شاهنشهان را…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

سگالش گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو

و زان پس جوان و خردمند زن بآرام بنشست با…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

ساختن خسرو، ایوان مداین را

چنین گفت روشن دل پارسى که بگذاشت با کام دل…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

سگالش خسرو پرویز با سپهداران و موبدان خود

و زان روى شد شهریار جوان چو بگذشت شاد از…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

فرستادن قیصر سپاه و دختر نزد خسرو پرویز

و ز ان پس چو دانست کامد سپاه جهان شد…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

فرستادن خاقان، تورگ را از پس گردیه و کشتن گردیه، او را

ز لشکر بسى زینهارى شدند بنزدیک خاقان بزارى شدند برادر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گفتار اندر بزرگى خسرو پرویز

کنون از بزرگى خسرو سخن بگویم کنم تازه روز کهن‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

شبیخون کردن بهرام چوبینه بر سپاه خسرو و گریختن خسرو پرویز

و زین روى بنشست بهرام گرد بزرگان برفتند با او…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

سپاه کشیدن خسرو به سوى آذرآبادگان

بهشتم بیاراست خورشید چهر سپه را بکردار گردان سپهر ز…

بیشتر بخوانید »