خسرو پرویز

خسرو پرویز

باز گفتن پارساى ترسا، بودنى را به خسرو پرویز

ببود اندر ان شهر خسرو سه روز چهارم چو بفروخت…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه خسرو پرویز به قیصر به پیروزى و پاسخ نامه قیصر

ازین سوى خسرو بران رزمگاه بیامد که بهرام بد با…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن گردیه به خسرو و خواستن خسرو پرویز او را

دوات و قلم خواست ناباک زن ز هر گونه انداخت…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پاسخ فرستادن خسرو پرویز قباد را

بیارم کنون پاسخ این همه بدان تا بگویید پیش رمه‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

رفتن خسرو سوى روم به راه بیابان و آگاهى دادن پارساى ترسا از کار آینده‏

همى تاخت خسرو بپیش اندرون نه آب و گیاه بود…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

خشم گرفتن نیاتوس بر بندوى و آشتى کردن مریم در میانشان

دگر روز خسرو بیاراست گاه بسر بر نهاد آن کیانى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

هنر نمودن گردیه نزد خسرو پرویز

دو هفته برآمد بدو گفت شاه بخورشید و ماه و…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

شیون باربد بر خسرو

کنون شیون باربد گوش دار سر مهتران را بآغوش دار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آمدن خسرو به بوم روم

چو بگذشت لشکر بران تازه بوم بتندى همى راند تا…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

بازگشتن نیاتوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم

بخرّاد بر زین بفرمود شاه که رو عرض گه ساز…

بیشتر بخوانید »