دیوان حافظ

دیوان حافظ

کوی میکده

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست دری دگر…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

قصر اهل

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیار باده که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چین گیسو

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح صلاح ما…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

گلستان وصال

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی مه پیکر…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

کیمیای هستی

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

ایام شباب

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است خم…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آیت عشق

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست گوهر هر کس…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چاره هجران

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

همنشین یار

دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سیل اشک

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منت خاک…

بیشتر بخوانید »