کورش

حمله به شرق توسط کورش

به خواب دیدن کورش داریوش ویشتاسپان را

کورش نخستین شبی که پس از گذشتن از رود در…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

انجمن مهان و کرزوس

کورش چون این پیام را شنید انجمن مهان ایرانشهر را…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

روایت هرودتوس کارسازی کورش

هرودتوس گوید : واپسین روزهای کورش را به چند گونه…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

سکاها

کسانی که در ایرانشهر میزیستند به قبیله ها و مردم…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

مقدمات و علل حمله به شرق

کورش در لشکر کشی های پیشین خود مرز ایرانشهر را…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

بازگشت نبونه ئید به بابل

پادشاه بابلدر هفدهمین سال پادشاهی خود یعنی در سال ۵۴۰…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

کورش امید یهودیان و گرفتاران

هنگامی که آوازه کارهای شگرف کورش و جوانمردی بی مانن…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

یهودیان در بابل

در بین النهرین سوای  بومیان کلده ، بردگان ، بازرگانان…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

شهر بابل

میان دیوارهای شهر ، باغ ها و کشتزارها درست کرده…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

استحکامات بابل

نبوکه نصر – بخت نصر – که در نوشته یهودیان…

بیشتر بخوانید »