بهرام بهرام

بهرام بهرام

پادشاهى بهرام بهرام نوزده سال بود

چو بهرام در سوک بهرامشاه چهل روز ننهاد بر سر…

بیشتر بخوانید »