هرمزد

هرمزد

پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دادن او

شدند اندران موبدان انجمن ز هر در پژوهنده و راى…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

پادشاهى هرمزد

بخندید تمّوز بر سرخ سیب همى کرد با بار و…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

آغاز داستان‏ بر تخت نشستن هرمزد شاه و اندرز کردن به سرداران

یکى پیر بد مرزبان هرى پسندیده و دیده از هر…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

کشتن هرمزد ایزدگشسب را و زهر دادن زردهشت موبد موبدان را

چنین بود تا شد بزرگیش راست هر آن چیز در…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

کشتن هرمزد سیماه برزین و بهرام آذرمهان را

چو شد کار دانا بزارى بسر همه کشور از درد…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

برگشتن هرمزد از بیداد به دادگسترى

و زان پس نبد زندگانیش خوش ز تیمار زد بر…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

سپاه کشیدن ساوه شاه به جنگ هرمزد

چو ده سال شد پادشاهیش راست ز هر کشور آواز…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

نشان دادن مهران ستاد از بهرام چوبینه به هرمزد شاه و خواستنش هرمزد

یکى بنده بد شاه را شادکام خردمند و بینا و…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

آمدن بهرام چوبینه به نزدیک هرمزد شاه

جهانجوى پویان ز بردع برفت ز گردنکشان لشکرى برد تفت‏…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

پهلوانى دادن هرمزد، بهرام چوبینه را

شهنشاه ایران ازان شاد شد ز تیمار آن لشکر آزاد…

بیشتر بخوانید »